Nieuwe algemene voorwaarden wegvervoer

Het CMR verdrag van 1956, dat het vervoer van goederen over de weg voor rekening van derden regelt, geeft niet op alle vragen een antwoord (zoals bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor het laden/lossen; wachturen; betalingstermijnen, …). Op de keerzijde van de door de erkende federaties uitgegeven CMR vrachtbrieven bevinden zich algemene voorwaarden voor transport. Deze algemene voorwaarden vormen een contractuele aanvulling op het CMR verdrag.

In de toepassingsbepaling wordt een beding van sterkmaking toegevoegd. Dit beding schrijft voor dat de afzender belooft zijn medecontractant (de geadresseerde) in kennis te stellen en akkoord zal laten gaan met de algemene voorwaarden. Indien de afzender dit niet doet zal hij de vervoerder vergoeden voor de gemaakte kosten.

Op volgende punten werden de Algemene Voorwaarden meer in lijn gebracht met de actuele omstandigheden , verplichtingen die op vervoerder dan wel verlader rusten worden hierbij beter omschreven.

Stuwing    

De stuwing zal worden uitgevoerd op basis van de instructies van de afzender of verlader die conform de geldende wetgeving in functie van het traject    wordt gegeven,    dit volgens de strengst geldende normen op dit traject. De afzender is verantwoordelijk voor een oordeelkundige transportverpakking, bij ontbreken hiervan aansprakelijk voor de eventuele schadekosten.

Aflevering in afwezigheid van de geadresseerde : de vervoerder levert af en informeert de afzender / opdrachtgever van dit feit

Opslag

In lijn met de Algemene Voorwaarden Logistiek voegt men de gelijkaardige clausule van opslag toe. Hierin wordt de aansprakelijkheid van de   vervoerder inzake opslag verder geregeld. Wachturen – de clausule rond wachturen werd geherformuleerd.

Facturatie, betaling en pand/retentie – deze clausule werd in de nieuwe voorwaarden aangepast. Zo werd er o.a. een bijkomende vergoeding voor palletruil toegevoegd.

Bevoegdheid Rechtbanken -De Belgische rechtbank wordt expliciet bevoegd verklaard.